Category: งานบัญชีและการเงิน

เจ้าหน้าที่บัญชี GL/AR/AP (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

รายละเอียด – ดูแลติดตามการชำระเงินให้ได้ตามกำหนดเวลาและถูกต้องตรงตามนโยบายและขั้นตอน – ติดตามทวงถามเงินจากลูกค้าที่ขาดการชำระเงินซึ่งเลยกำหนดเวลาแล้ว – ปิดรายการบัญชีลูกหนี้ประจำเดือนและประจำปี – คอยตรวจเช็คบัญชีลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อแน่ใจว่าบัญชีลูกค้าแต่ละรายนั้นไม่มีปัญหา จนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คุณสมบัติ – เพศชาย / หญิง อายุ 24 – 35 ปี – วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาบัญชี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) – หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ – มีความใส่ใจในรายละเอียด ทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ และมีความกระตือรือร้น – สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ – สามารถใช้ Ms. Office โดยเฉพาะ Excel ได้ดี – หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  Internal Audit Officer

ลักษณะงาน -  วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร     รวมทั้งนำแผนการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ -  ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน -  ตรวจสอบวิเคราะห์ให้ความเห็นในความถูกต้อง รวมทั้งประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพ     ประสิทธิผลของกระบวนการและการปฏิบัติงาน  บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล -  ตรวจสอบและเสนอแนะ วิธีป้องกันเกี่ยวกับการรั่วไหล หรือการทุจริตเงินและทรัพย์สิน -  ตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการชี้แจง ข้อทักท้วง หรือข้อสังเกต โดยตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง    ในเรื่องที่เกี่ยวกับการการเงิน การบัญชี  และทรัพย์สิน -  สรุปผลการตรวจสอบขั้นต้น เพื่อหาข้อสรุป และกำหนดคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะปิดการตรวจสอบ -  ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติ -  เพศ ชาย  /หญิง -  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี -  การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี     ผ่านการอบรมด้านการตรวจสอบจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย -  มีประสบการณ์การทำงานในงานด้านการตรวจสอบภายใน     หรือมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภาครัฐหรือเอกชนตรวจสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี -  มีความสามารถในการวิเคราะห์

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป  GL

ลักษณะงาน - จัดทำเอกสารทางบัญชี - จัดเอกสารและหลักฐานการบันทึกบัญชี - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี - ร่วมตรวจนับทรัพย์สิน และ Inventory ประจำปี คุณสมบัติ - ปริญญาตรีด้านการบัญชี - ประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 1-3 ปี - มีประสบการณ์ในการนำจัดทำรายงานภงด.3, ภงด.53, ภงด.54, ภพ.30, ภพ.36 และนำส่งรายงานให้กรมสรรพากร - มีความรู้ในด้านของบัญชีและกฏหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง - มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น - มีความชำนาญในโปรแกรม MS Excel - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อคสินค้า  Inventory

ลักษณะงาน - รับผิดชอบตรวจนับสินค้า วัสดุ, อุปกรณ์ - ดูแลการเบิกจ่ายให้กับแผนกต่าง ๆ - บันทึกรับเข้า-จ่ายสินค้า, วัสดุอุปกรณ์ - จัดระบบการจัดเก็บสินค้า - จัดวัสดุ และอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่พร้อมสต๊อกสินค้าคงเหลือ - จัดทำรายงานประจำเดือนหรือปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   คุณสมบัติ - หญิง / ชายอายุ  25 -  35  ปี - การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคลังสินค้า ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 3 ปี - สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความชำนาญในโปรแกรม MS Excel

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ AR

ลักษณะงาน - จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และออกจดหมายทวงหนี้ - ออกเอกสารใบลดหนี้ - จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ Receipt Voucher - ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับจาก General Cashier บันทึกรหัสแยกตามประเภทบัญชี - ติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระและจัดเก็บเงินให้ได้เร็วที่สุด - ตรวจสอบเอกสารการชำระเงินจากลูกหนี้แต่ละราย พร้อมทั้งเอกสารนำส่ง General Cashier - บันทึกบัญชี รายได้และตัดรายได้รับล่วงหน้าเป็นรายได้ตามงวดบัญชี - จัดทำรายงานลูกหนี้ เงินประกันความเสียหายและรายได้รับล่วงหน้าประกอบงบการเงิน - จัดทำรายละเอียดลูกหนี้แต่ละรายและเก็บอย่างเป็นระเบียบพร้อมที่จัดตรวจสอบและค้นหาได้ตลอดเวลา -  จัดทำรายงานภาษีขายที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีที่ได้รับการยกเว้น     พร้อมจัดเก็บใบกำกับภาษีอย่างเป็นระเบียบถูกต้องและครบถ้วน - รายการภาษีขายและเปรียบเทียบรายการกับรายงานภาษีกับบัญชีแยกประเภท - ตรวจสอบยอดรับจาก Bank Statement ของธนาคารจาก General Cashier ทุกวัน - ปฏิบัติตามคำสั่งต่าง ๆ นอกเหนือจากงานประจำจากผู้บังคับบัญชา   คุณสมบัติ - หญิง / ชายอายุ 25 – 35 

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ AP

ลักษณะงาน -  ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ    ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส. 10-1 - จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ - บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ - จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง - บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ - จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน - ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร กรณีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แต่ได้รับสินค้าเข้าระบบแล้ว - จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ - จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา - จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ - ปริญญาตรีด้านการบัญชี - ประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 1-3 ปี - มีประสบการณ์ในการนำจัดทำรายงานภงด.3,