รายละเอียด ฝึกงานกับฝ่ายบุคคล/นักวิชาการ/บัญชี/การตลาด/IT/Graphic Design/ลูกค้าสัมพันธ์ นักศึกษาฝึกงาน ในสายงานดังนี้ • สายงานบัญชี • สายงานวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ไทย ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ • สายงานการตลาด และออกแบบ (ออกแบบหนังสือเรียน เรียงพิมพ์จัดหน้าหนังสือ หากมีความสามารถใช้โปรแกรม In Design, Illustrator, Photoshop จะพิจารณาเป็นพิเศษ) • สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (IT) • สายงานทรัพยากรมนุษย์ งานบริหาร และงานธุรการทั่วไป ***นักศึกษาฝึกงาน ทางบริษัทจะได้รับใบรับรองการฝึกงาน หลังจากฝึกจบแล้ว คุณสมบัติ – เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป – ศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3-4 ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับที่ทางบริษัทฯ เปิดรับ มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.75 – มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี