Category: สายงานทรัพยากรมนุษย์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ)

รายละเอียด – บริหารกลยุทธ์ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร – การกำกับดูแลให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมีความเสมอภาคกันภายในองค์กร และสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นได้ – ดูแลการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน การปรับเงินเดือน การออกแบบค่านายหน้า การนำเสนอสวัสดิการใหม่ๆ ให้กับพนักงาน การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่าตอบแทนในตลาด คุณสมบัติ – เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์ในงาน Compensation & Benefit อย่างน้อย 5 ปี – มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเงินเดือน, ค่าตอบแทน หรือขั้นตอนทางบัญชี – มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขได้เป็นอย่างดี – หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง (Recruitment Officer)

รายละเอียด – ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้กับฝ่ายต่างๆ – ดูแลสื่อประกาศรับสมัครงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น Website, Facebook Line สำหรับประกาศตำแหน่งงาน และช่องทางอื่นๆ – ติดต่อผู้สมัครเพื่อนัดหมายสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เบื้องต้น ทดสอบ และคัดเลือก – สรุปรายงานวางแผนอัตรากำลัง (Manpower planning) และรายงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละเดือน – วางแผนและดำเนินการสรรหาเชิงรุก, ออกบูธ Jobfair กับหน่วยงานภายนอก – ประสานงานเพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน รวมถึงเอกสารการว่าจ้างต่าง ๆ – งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ – เพศชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี – วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง – ประสบการณ์ในงานสรรหา อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป หากมาจากธุรกิจการศึกษา