Author: admin

เจ้าหน้าที่จัดซื้อธุรการ

รายละเอียด – เปิด PO สั่งสินค้า – ประสานงานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง – ดูแลเอกสารต่าง ๆ เรื่องการเบิกของ การสั่งของ คุณสมบัติ – เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี – จบการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง – มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ ธุรการจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปี – สามารถใช้ MS.Office ได้ดี – หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน

รายละเอียด – ดูแลงานธุรการกลาง รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง – ดูแลงานจัดซื้อ จัดจ้าง และเอกสาร PR / PO คุณสมบัติ – เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี – วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีบุคลิกดี หน้าตาดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี – มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ – สามารถใช้ MS.Office ได้ดี – มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ ธุรการ กฏหมาย บัญชี มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นและภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี – หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Content Designer (นักวิชาการสังคม, STEM)

รายละเอียด – ดูแล สื่อการเรียน การสอน คู่มือครู – ตรวจสอบความถูกต้องของ Content ได้ – ประสานงาน และร่วมงานกับ Graphic ในการออกแบบภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับ Content คุณสมบัติ – ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป – วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์ด้านการเขียนบทความ, Copy-writing มาก่อน – มีความคิดสร้างสรรค์, Create Content ให้เป็นภาพแนว Infographic ได้ – ใช้โปรแกรม Power Point หรือโปรแกรมกราฟฟิกพื้นฐานได้ – ชอบค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ เสมอ – หากมีบทความเชิง Real Time Content ได้

Digital Marketing

รายละเอียด – ดูแลจัดการ พร้อมจัดทำ Facebook Ads (Sponsor) เก็บกลุ่มเป้าหมาย – ดูแลจัดการ เครื่องมือต่าง ๆ ของ Line@ – ศึกษาเทรนด์ของเว็ปไซต์, Application ใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนา – จัดทำแคมเปญ E-mail Marketing – ติดตามผลการเปลี่ยนแปลง การเติบโต ของเว็ปไซต์ และ Application และทำ Report ของ Google Analytics, Factbook insight) – ดูแล และมอนิเตอร์ SEO ของเว็บไซต์ คุณสมบัติ – ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์ในงาน Digital Marketing ,

เจ้าหน้าที่บัญชี GL/AR/AP (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

รายละเอียด – ดูแลติดตามการชำระเงินให้ได้ตามกำหนดเวลาและถูกต้องตรงตามนโยบายและขั้นตอน – ติดตามทวงถามเงินจากลูกค้าที่ขาดการชำระเงินซึ่งเลยกำหนดเวลาแล้ว – ปิดรายการบัญชีลูกหนี้ประจำเดือนและประจำปี – คอยตรวจเช็คบัญชีลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อแน่ใจว่าบัญชีลูกค้าแต่ละรายนั้นไม่มีปัญหา จนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คุณสมบัติ – เพศชาย / หญิง อายุ 24 – 35 ปี – วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาบัญชี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) – หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ – มีความใส่ใจในรายละเอียด ทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ และมีความกระตือรือร้น – สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ – สามารถใช้ Ms. Office โดยเฉพาะ Excel ได้ดี – หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ)

รายละเอียด – บริหารกลยุทธ์ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร – การกำกับดูแลให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมีความเสมอภาคกันภายในองค์กร และสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นได้ – ดูแลการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน การปรับเงินเดือน การออกแบบค่านายหน้า การนำเสนอสวัสดิการใหม่ๆ ให้กับพนักงาน การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่าตอบแทนในตลาด คุณสมบัติ – เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์ในงาน Compensation & Benefit อย่างน้อย 5 ปี – มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเงินเดือน, ค่าตอบแทน หรือขั้นตอนทางบัญชี – มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขได้เป็นอย่างดี – หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

นักวิชาการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายละเอียด – ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความถูกต้อง น่าสนใจและและทันสมัย – จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ – ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ – ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป – วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป คณะครุศาสตร์ คณะคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง – หากเป็นนิสิต – นักศึกษาจบใหม่ ต้องสามารถทำแผนการสอน และสื่อการเรียนการสอนได้ – มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป – มีความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจแนวทางการจัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัย – หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

นักวิชาการสังคมศาสตร์

รายละเอียด – ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความถูกต้อง น่าสนใจและและทันสมัย – จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ – ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตให้กับผู้เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ – ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป – วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – หากเป็นนิสิต – นักศึกษาจบใหม่ ต้องสามารถทำแผนการสอน และสื่อการเรียนการสอนได้ – มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป – มีความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจแนวทางการจัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัย – หากมีประสบการณ์ด้านการสอน การจัดทำแผนการสอน ในระดับประถม / มัธยม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าแผนก บริหารข้อมูลการตลาด

รายละเอียด – บริหารจัดการดูแลและวิเคราะห์ข้อมูลทางการขายและการตลาด ได้แก่สินค้าลูกค้า การซื้อสินค้าโปรโมชั่นและอื่นๆ – จัดทำรายงานการขายและรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร – จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการขายและการตลาดและระบบต่างๆเพื่อการรายงานยอดขาย คุณสมบัติ – ชาย/หญิง อายุ 29-35 ปี – ระดับปริญญาตรี MIS ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – ทำงานเน้นเป้าหมาย – สามารถใช้ MS EXcel และ MS Access ได้ระดับดี – มีความคิดสร้างสรรค์ – มีทักษะด้านการสื่อสาร และการติดต่อประสานงาน – มีประสบการณ์ในการออกแบบฐานข้อมูล – มีประสบการในการพัฒนาระบบ IT หรือ Application ที่เกี่ยวกับการขาย – มีประสบการในการทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก ,การทำความสะอาดข้อมูล และการใช้ SQL Command หรือ Tools ต่าง ๆ ในการบริหารการจัดการข้อมูล

Public Relations Supervisor

รายละเอียด – ประสานงานเชิญสื่อมวลชน ทำข่าวกิจกรรม/ความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ – จัดทำ News Clipping ขององค์กร, คู่แข่ง และอื่นๆ – จัดทำเอกสารต่างๆของฝ่าย – จัดเก็บรวมรวม และ Update รายชื่อสื่อมวลชนในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ – ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก คุณสมบัติ – ชาย/ หญิง อายุ 28 – 35 ปี – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ / นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในสายงานสื่อสารองค์กร – มีความคิดสร้างสรรค์ ในงานประชาสัมพันธ์ – มีบุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี – มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน พูด ได้พอสมควร – มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี