Graphic Designer

รายละเอียดงาน
• ออกแบบหนังสือ (Book Design),กำหนดรูปแบบกราฟิก (Theme)
• ถ่ายภาพ ,Retouch ภาพให้สวยงามคมชัด ,วาดภาพได้ และสามารถสืบค้นภาพทาง Internet ได้
• จัดวาง Lay Out เพื่อวาง Template ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
1.ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2.วุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีความรู้ความเข้าใจระบบการพิมพ์เป็นอย่างดี
4.สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator , InDesign ได้ดี
5.มีแนวคิดที่สร้างสรรค์