นักวิชาการ

รายละเอียดงาน

ประจำกองบรรณาธิการ   : ประสานงาน จัดทำ แก้ไขต้นฉบับ ค้นคว้าข้อมูล ในการจัดทำหนังสือเรียน แผนการสอนและหนังสืออื่นๆ เกี่ยวกับการศึกษา

คุณสมบัติ
1.ปริญญาตรี / โท สายคณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์, สถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา
2.ปริญญาตรี / โท สายศิลปศาสตร์-สังคมศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์, ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, สังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์,สุขศึกษา, เทคโนโลยีทางการศึกษา
3.มีประสบการณ์ด้านหนังสือ, การเขียน, การสอน
4.นิสิต-นักศึกษาจบใหม่ เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.75
5.มีความคิดสร้างสรรค์, กระตือรือร้น, ใฝ่รู้, รักการอ่าน