เจ้าหน้าที่บัญชี

รายละเอียดงาน
• ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารทางบัญชี ทางภาษี
• ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบกำกับภาษีขาย และรายงานภาษีขาย กระทบบัญชีที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำข้อมูลรายวันทั่วไปและปิดงบการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา
• จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เอกสารประกอบรายงานทางการเงิน
• บันทึกบัญชีและตรวจสอบเอกสารรับ-จ่าย, ลูกหนี้, เจ้าหนี้
• จัดทำการยื่นแบบภาษีเงินได้ของบริษัท ภ.พ.30, ภ.ง.ด. 1, 3, 53, 51, 50
• การตั้ง Accrued และทำ GL
• Key บันทึก Asset
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3. สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะการสื่อสารและติดต่อประสานงาน
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี