กรอกใบสมัครออนไลน์


สวัสดิการ
- กองทุนประกันสังคม
- เบิกเงินเดือนล่วงหน้า
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือต่างๆ
- วันหยุดตามประเพณี
- ทุนการศึกษาพนักงาน
- วันหยุดสวัสดิการ/วันหยุดอื่นๆ
- ทุนการศึกษาบุตร
- ค่ารักษาพยาบาล
- ทุนเรียนดีสำหรับบุตร
- ประกันอุบัติเหตุ (บางตำแหน่ง) - ท่องเที่ยวประจำปี
- ประกันสุขภาพ (บางตำแหน่ง)
- ฝึกอบรมและสัมมนา
- ชุดฟอร์ม (บางตำแหน่ง)
- กิจกรรมครอบครัวพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปีบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด : 142 ถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Aksorn CharoenTat ACT. Co.,Ltd : 142 Tanao Rd. Pranakorn  Bangkok  10200 Thailand
โทรศัพท์ : 02 622 2999 โทรสาร : 02 622 1311-8 hr@aksorn.com / www.aksorn.com