กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

 

 สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน (มมฐ.) คณิตศาสตร์ ป.2

ตัวอย่างหนังสือ 1 หน่วย

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

 

 สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน (มมฐ.) คณิตศาสตร์ ป.5

ตัวอย่างหนังสือ 1 หน่วย

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน (สมฐ.) คณิตศาสตร์ ม.2

ตัวอย่างหนังสือ 1 หน่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

 

 สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน (มมฐ.) วิทยาศาสตร์ ป.2

ตัวอย่างหนังสือ 1 หน่วย

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

 

 สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน (มมฐ.) วิทยาศาสตร์ ป.5

ตัวอย่างหนังสือ 1 หน่วย

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน (สมฐ.) วิทยาศาสตร์ ม.2

ตัวอย่างหนังสือ 1 หน่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

 

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน (มมฐ.) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2

ตัวอย่างหนังสือ 1 หน่วย

 

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน (มมฐ.) ภูมิศาสตร์ ป.2

ตัวอย่างหนังสือ 1 หน่วย

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

 

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน (มมฐ.) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

ตัวอย่างหนังสือ 1 หน่วย

 

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน (มมฐ.) ภูมิศาสตร์ ป.5

ตัวอย่างหนังสือ 1 หน่วย

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน (สมฐ.) ภูมิศาสตร์ ม.2

ตัวอย่างหนังสือ 1 หน่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

 

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน (มมฐ.) การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1

ตัวอย่างหนังสือ 1 หน่วย

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

 

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน (มมฐ.) การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.2

ตัวอย่างหนังสือ 1 หน่วย

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

 

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน (มมฐ.) การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.4

ตัวอย่างหนังสือ 1 หน่วย

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

 

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน (มมฐ.) การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.5

ตัวอย่างหนังสือ 1 หน่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

 

 Cambridge Global English

ตัวอย่างหนังสือ 1 หน่วย

 

Cambridge Mathematics

ตัวอย่างหนังสือ 1 หน่วย

 

Cambridge Science

ตัวอย่างหนังสือ 1 หน่วย