สื่อประกอบการสอนสำหรับอนุบาล จัดชุดงบเรียนฟรี 200 บาท ดาวน์โหลด

อนุบาล 2

แผนและแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ อนุบาล 2 : เก่งคิด เก่งสร้างสรรค์

- เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน : ดาวน์โหลด

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : ชุด สนุกเล่น เก่งคิด


- ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : ดาวน์โหลด