AKSORN’S ATLAS

AKSORN’S ATLAS

นำเสนอข้อมูลของประเทศไทยครอบคลุมทั้งด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ ผ่านแผนที่
-จัดทำและออกแบบแผนที่ใหม่ ข้อมูลล่าสุดโดยเทคโนโลยี GIS
-นำเสนอด้วย infographic
-สร้างทักษะการเรียนรู้และความเข้าใจจากแผนที่เฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับเนื้อหา
-ใช้เสริมความรู้จากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
-มีแผนที่ครอบคลุมทั้งด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์

 

Previous อักษรเจริญทัศน์ อจท. ร่วมบริจาคหนังสือเรียน ช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านนาราชควาย นครพนม หลังโรงเรียนเกิดเพลิงไหม้
Next หนังสือลูกเสือสามัญ และ เนตรนารีสามัญ

You might also like

New Product

LD

                     

New Product

SPARK

  แผน Spark ม.1 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ แผน Spark ม.2 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ แผน Spark ม.3 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่