AKSORN’S ATLAS

AKSORN’S ATLAS

นำเสนอข้อมูลของประเทศไทยครอบคลุมทั้งด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ ผ่านแผนที่
-จัดทำและออกแบบแผนที่ใหม่ ข้อมูลล่าสุดโดยเทคโนโลยี GIS
-นำเสนอด้วย infographic
-สร้างทักษะการเรียนรู้และความเข้าใจจากแผนที่เฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับเนื้อหา
-ใช้เสริมความรู้จากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
-มีแผนที่ครอบคลุมทั้งด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์

 

Previous อักษรเจริญทัศน์ อจท. ร่วมบริจาคหนังสือเรียน ช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านนาราชควาย นครพนม หลังโรงเรียนเกิดเพลิงไหม้
Next หนังสือลูกเสือสามัญ และ เนตรนารีสามัญ

You might also like