Archive

qrcode

TEST123

DDDD

New Product

Upload

เอกสารประกอบการเรียนการสอน Upload ม.4 (Update 18-5-61) : ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ เอกสารประกอบการเรียนการสอน Upload ม.5 (Update 18-5-61) : ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ เอกสารประกอบการเรียนการสอน Upload ม.6 (Update 18-5-61) : ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ 

New Product

SPARK

  เอกสารประกอบการเรียนการสอน Spark ม.1 (Update 18-5-61) : ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ เอกสารประกอบการเรียนการสอน Spark ม.2 (Update 18-5-61) : ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ เอกสารประกอบการเรียนการสอน Spark ม.3 (Update 18-5-61) : ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  

New Product
NEWS

แผนสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใหม่!! จาก อจท. พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว

แผน Extra&Friends ป.1 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ แผน Extra&Friends ป.2 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ แผน Extra&Friends ป.3 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ แผน Extra&Friends ป.4 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ แผน Extra&Friends ป.5 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  แผน Extra&Friends ป.6 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่