อาขยาน ภาษาไทย ป.1 – 6

อาขยาน ภาษาไทย ป.1 – 6

หนังสือรวบรวมบทอาขยาน ทั้งบทหลัก บทรอง ที่นักเรียนต้องศึกษาตามที่ ศธ. กำหนดไว้อย่างครบถ้วนตลอดทั้งปีพร้อมกิจกรรม เพื่อพัฒนาและฝึกการจำอย่างเป็นระบบแทรกหลักเกณฑ์การแต่งคำประพันธ์ที่เหมาะสมกับวัย ให้นักเรียนสามารถแต่งบทอาขยานง่ายๆที่เป็นบทเสริมได้ ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และนำข้อคิดจากอาขยานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

Previous งานอบรม คูปองครู
Next คู่มือเตรียมสอบ พิชิต O-NET

You might also like