อาขยาน ภาษาไทย ป.1 – 6

อาขยาน ภาษาไทย ป.1 – 6

หนังสือรวบรวมบทอาขยาน ทั้งบทหลัก บทรอง ที่นักเรียนต้องศึกษาตามที่ ศธ. กำหนดไว้อย่างครบถ้วนตลอดทั้งปีพร้อมกิจกรรม เพื่อพัฒนาและฝึกการจำอย่างเป็นระบบแทรกหลักเกณฑ์การแต่งคำประพันธ์ที่เหมาะสมกับวัย ให้นักเรียนสามารถแต่งบทอาขยานง่ายๆที่เป็นบทเสริมได้ ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และนำข้อคิดจากอาขยานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

Previous สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM
Next power pont plus

You might also like