อักษรเจริญทัศน์ อจท. แจงปกหนังสือเรียน”เจตนาดี”

อักษรเจริญทัศน์ อจท. แจงปกหนังสือเรียน”เจตนาดี”

แจงทำปกหนังสือเรียนด้วยเจตนาดี ยันเนื้อหาถูกต้อง ผ่านการตรวจ-อนุญาติจากสพฐ.
ลั่นได้ดำเนินการเต็มที่แล้ว พร้อมรับผิดชอบเปลี่ยนหนังสือที่ต้องแก้ไขปก

25 พฤษภาคม 2560 นายตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นาย ชัยณรงค์ ลิมป์กิตติสิน กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ร่วมกันแถลงข่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แจ้งให้ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ดำเนินการแก้ไขหน้าปกหนังสือเรียนเล่มที่เนื้อในได้มีการแก้ไขตามที่ สพฐ.

ได้ตรวจและอนุญาตแล้ว เนื่องจากมีการติดสัญลักษณ์ที่อาจทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้าระหว่างสำนักพิมพ์ด้วยกัน ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้ร่วมมือดำเนินการแก้ไขและได้ระงับการจำหน่ายหนังสือเล่มที่มีหน้าปกดังกล่าว พร้อมดำเนินการประสานงานกับร้านค้าและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปลี่ยนหนังสือที่โรงเรียนให้เป็นเล่มใหม่ที่ไม่มี “สัญลักษณ์” บนปกตามคำสั่งของ สพฐ. ทุกประการแล้ว

“อจท.”แจงปกหนังสือเรียน”เจตนาดี”

นายตะวัน เทวอักษร

“อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข่าวอย่างต่อเนื่องที่ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าหนังสือจากทางบริษัทฯ เป็นหนังสือที่ไม่ได้รับการแก้ไขเนื้อหา ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด จนทำให้เกิดความสับสนกับครูและนักเรียนที่ได้รับหนังสือไปแล้ว เสมือนว่า อจท. ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำสั่ง สพฐ. และจำหน่ายหนังสือที่ไม่ได้มาตรฐานไปยังโรงเรียน”นายตะวัน กล่าว

“อจท.”แจงปกหนังสือเรียน”เจตนาดี”

นายตะวัน กล่าวอีกว่า ทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่าหนังสือทั้งหมดที่ได้จำหน่ายไป เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาถูกต้อง ได้รับการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ได้จาก สพฐ. เพียงแต่อาจมีหนังสือบางเล่มที่มีสัญลักษณ์บนหน้าปกหลงเหลืออยู่ในท้องตลาดบ้าง ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ ผ่านเจ้าหน้าที่ประสานงานในพื้นที่ ร่วมกับร้านค้าทั่วประเทศ และมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ให้โรงเรียนได้รับทราบแล้ว และทางบริษัทฯ ยังคงแสดงความรับผิดชอบในการรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง

“อจท.”แจงปกหนังสือเรียน”เจตนาดี”

“อนึ่ง บริษัทฯ มีเจตนาที่ดีในการทำสัญลักษณ์บนหน้าปก ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะจากครู เพื่อป้องกันความสับสนในการคัดแยกระหว่างหนังสือเล่มเก่าที่ยังไม่ได้แก้ไขเนื้อหาที่กระจายอยู่ในตลาด กับหนังสือเล่มใหม่ที่แก้ไขเนื้อหาแล้ว แต่เมื่อ สพฐ. เห็นว่าจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้า และแจ้งให้บริษัทฯ แก้ไขหน้าปก ทางบริษัทฯ ก็ให้ความร่วมมือและพยายามเต็มที่ที่จะดำเนินการการเปลี่ยนหนังสือให้เป็นหนังสือเล่มใหม่ให้แล้วเสร็จตามที่ สพฐ. ขอความร่วมมือมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งความคืบหน้าให้ สพฐ. ทราบอย่างต่อเนื่อง”กล่าวในที่สุด

ลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง

20 ธ.ค. 2559

สพฐ. ออกคำสั่ง ศธ. ๐๔๐๑๐/ว ๔๒๔๘ ให้ทุกสำนักพิมพ์แก้ไขเนื้อหา

4 ม.ค. 2560

อจท. มีการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือเรียน (ตามคำสั่งของ ศธ. ๐๔๐๑๐/ว ๔๒๔๘) และส่งต้นฉบับให้สำนักวิชาการ สพฐ. ตรวจ

17 ม.ค. 2560

เนื้อหาที่ปรับปรุงของ อจท. ได้รับการอนุมัติโดยถูกต้องจาก สพฐ. ครบทุกรายการ

ตั้งแต่ ก.พ. 2560

อจท. ทำ “สัญลักษณ์” บนปกเพื่อช่วยให้สถานศึกษาแยกแยะได้ว่าเล่มใดเป็นเล่มใหม่ที่แก้ไขเนื้อหาแล้ว เพื่อป้องกันไม่มีให้เล่มเก่าปะปนออกไป ไม่ให้ครูและนักเรียนสับสน

ต้น มี.ค. 2560

มีสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งไปร้องกับ สพฐ. ว่าการกระทำของ อจท. ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้า

14 มี.ค. 2560

สพฐ. สั่งให้ อจท. นำสัญลักษณ์บนปกออก โดยบอกว่า “สัญลักษณ์” นั้นสร้างความสับสนแก่สำนักพิมพ์อื่นและสถานศึกษา ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้า

16 มี.ค. 2560

อจท. แก้ไขตามที่ สพฐ. สั่งมาทุกประการ

มี.ค.-พ.ค. 2560

อจท. ดำเนินการประสานงานกับร้านค้าและโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนหนังสือที่โรงเรียนให้เป็นเล่มที่ไม่มี “สัญลักษณ์” บนปก (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 2)

เอกสารแนบ 2. การดำเนินการซึ่ง อจท. ได้ดำเนินการไปแล้วอย่างเต็มที่

14 มี.ค. 60

– อจท. หยุดการส่งสินค้า

16 มี.ค. 60

– แจ้งร้านค้าให้ระงับการจัดส่ง

– แจ้งสถานศึกษาให้นำหนังสือที่ปกมีสัญลักษณ์มาเปลี่ยน

– อจท. เริ่มส่งตัวแทนบริษัทไปประสานงานร้านค้าและสถานศึกษาในทุกจังหวัดทั่วประเทศให้นำหนังสือมาเปลี่ยน

16 มี.ค. – ปัจจุบัน

– มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ให้สถานศึกษานำหนังสือมาเปลี่ยน

– มีการเปลี่ยนหนังสือไปแล้ว จำนวนมาก และยังทยอยมาอย่างต่อเนื่อง

20 มี.ค. 60

– เริ่มส่งสินค้าใหม่ ให้กับร้านค้าและสถานศึกษา

– ร้านค้าและสถานศึกษา เริ่มส่งสินค้ามาเปลี่ยน

25 เม.ย. 60

– อจท. แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ สพฐ. ทราบ ครั้งที่ 1

9 พ.ค. 60

– ส่งจดหมายแจ้งร้านค้าอีกครั้ง เพื่อย้ำให้ร้านดำเนินการเปลี่ยนหนังสือ

– ส่งจดหมายให้กับสถานศึกษาที่ซื้อตรงกับบริษัท เพื่อดำเนินการเปลี่ยนหนังสือ

15 พ.ค. 60

– ลงโฆษณาใน นสพ. มติชน ให้สถานศึกษานำหนังสือมาเปลี่ยน

16 พ.ค. 60

– ลงโฆษณาใน นสพ. ไทยรัฐ ให้สถานศึกษานำหนังสือมาเปลี่ยน

17 พ.ค. 60

– อจท. แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ สพฐ. ทราบ ครั้งที่ 2

Previous Hello world!
Next อักษรเจริญทัศน์ อจท. ร่วมบริจาคหนังสือเรียน ช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านนาราชควาย นครพนม หลังโรงเรียนเกิดเพลิงไหม้

You might also like

NEWS

แผนสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใหม่!! จาก อจท. พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว

แผน Extra&Friends ป.1 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ แผน Extra&Friends ป.2 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ แผน Extra&Friends ป.3 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ แผน Extra&Friends ป.4 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ แผน Extra&Friends ป.5 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  แผน Extra&Friends ป.6 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่