หนังสือลูกเสือสามัญ และ เนตรนารีสามัญ

หนังสือลูกเสือสามัญ และ เนตรนารีสามัญ

หนังสือเสริม ครบ จบในเล่มเดียวแบบ all in one ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ บอกแนวทางในการจัดกิจกรรมนับตั้งแต่เริ่ม เปิด-ปิด การประชุมกอง สาระความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ เสริมกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เน้นให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ รู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้

 

Previous AKSORN'S ATLAS
Next สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM

You might also like