สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM

สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM

(แบบปฏิบัติกิจกรรม STEM ม.ต้น) ดีอย่างไร

  • ง่ายและสะดวกต่อการจัดกิจกรรม STEM ของครู
  • นักเรียนสามารถทำกิจกรรม STEM ตามลำดับขั้นตอน
  • 6 ขั้น ได้อย่างสะดวกเป็น step by step
  • กิจกรรมหลากหลายและปฏิบัติได้จริง
  • สอดคล้องกับนโยบายสะเต็มศึกษาและสาระการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตร 51

 

Previous หนังสือลูกเสือสามัญ และ เนตรนารีสามัญ
Next อาขยาน ภาษาไทย ป.1 – 6

You might also like