สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ

ใบสั่งซื้อ ศพด./เนอร์สเซอรี่

ใบสั่งซื้อ ระดับชั้นอนุบาล

ใบสั่งซื้อ ระดับชั้นประถมศึกษา 

ใบสั่งซื้อ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ใบสั่งซื้อ ระดับชั้นอาชีวศึกษา 

ใบสั่งซื้อ English Program 

ใบสั่งซื้อ สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 


 

ใบสั่งซื้อ สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษา

ใบสั่งซื้อ สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ใบสั่งซื้อ รายการหนังสือห้องสมุด 


 

ใบสั่งซื้อ Ideakit Aksorn NEX 

ใบสั่งซื้อ พัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ให้อ่านออก เขียนได้ คิดคำนวณได้ ปี2561 Aksorn NEX 

ใบสั่งซื้อ Code to Learn Aksorn NEX 

ใบสั่งซื้อ ปฐมวัย Aksorn NEX 

ใบสั่งซื้อ สื่อฝึกทักษะ และ สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ปี 2562 ระดับประถมศึกษา

 

ใบสั่งซื้อ สื่อฝึกทักษะ และ สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ปี 2562 ระดับมัธยมศึกษา