การพัฒนาเด็ก เด็กในศตวรรษที่ 21 สำคัญอย่างไร?

            ศตวรรษที่ 21 นี้มีการขยายตัวทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสูงสุด เรียกได้ว่าเป็นพัฒนาแบบก้าวกระโดด ซึ่งทำให้โลกทั้งใบสามารถเชื่อมโยงกันได้มีการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารรวมถึงวิทยาการสมัยใหม่ข้ามผ่านซีกโลกอย่างกว้างขวางในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ทำให้มนุษย์กลายเป็นฐานทรัพยากรหลักของโลก ปัญหาการพัฒนาเด็กและครอบครัวในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะมีสาเหตุมันจากอะไร มาดูกันครับ

การเร่งเรียน
ความเชื่อและค่านิยมที่ผิดของผู้ปกครอง ที่มีความเชื่อว่าคนที่มีความรู้มากคือคนเก่ง ซึ่งสิ่งที่จะวัดความเก่งได้นั้นก็คือคะแนน ดังนั้นผู้ปกครองจึงมุ่งเน้นให้เด็กเร่งเรียน และให้ความสำคัญกับการสอบและการแข่งขันสูงมาก

การเน้นการเรียนการสอนทางวิชาการในระดับปฐมวัย
สร้างความเครีย ความกดดันให้เด็กมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ทำให้การศึกษาเป็นเรื่องของการลงทุน ที่ผู้ปกครองจะต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากขึ้นในการศึกษาของลูก

การปิดกั้นการพัฒนาสมองของเด็กตามวัยที่เหมาะสม
เน้นแต่ด้านวิชาการ ทำให้เด็กมีโอกาสในการเล่น รวมถึงการเรียนทักษะต่างๆที่ควรฝึกในช่วงปฐมวัยลดลง เช่น การฝึกกล้ามเนื้อ การปลูกฝังมารยาทและจิตสำนึก หรือแม้แต่การฝึกการเข้าสังคมกับเพื่อน ๆในวัยเดียวกัน

การการฝึกฝนทักษะทางการสังเกต และการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่เกิดจากการ
🔴 ได้เล่น
🔴 ได้เรียนรู้
🔴 ได้ทดลอง
🔴 ได้ลงมือทำด้วยตนเอง

คุณครูช่วยเหลือหรือพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร?

1.ปล่อยให้เด็ก เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 มากขึ้น

2.สื่อสารกับเด็ก
หลายๆ คนอาจคิดว่า เด็กในวัยนี้เป็นเด็กอยู่เสมอ จึงพูดให้เด็กๆฟังอยู่ฝ่ายเดียว แต่จริงๆแล้วเด็กวัยนี้ควรเริ่มฝึกเรื่องการสื่อสาร ทั้งพูด ฟัง ได้

3.จัดระบบชีวิตเด็ก
วัยเด็กไม่ใช่แค่เล่นหรือเรียนเพียงอย่างเดียว แต่พวกเขาจะต้องเริ่มหัดที่จะใช้ชีวิตอย่างมีระบบระเบียบ รวมไปถึงการเริ่มฝึกเรื่องระเบียบวินัย การเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎ

4.ควบคุมการใช้สื่อและเทคโนโลยีของเด็ก

5.สอนวัฒนธรรมและจิตสำนึกให้กับเด็ก

6.ให้เด็กใช้ชีวิตและมีชีวิตเป็นของตนเอง
โดยต้องได้รับการฝึกให้ช่วยเหลือตัวเอง ได้ลองตัดสินใจเองบ้าง เพราะจะทำให้พวกเขาได้ฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการตัด สินใจ

บทความจาก : Page EDT with Kids